"ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ" Κοινωνικός Σύλλογος | Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
3130
post-template-default,single,single-post,postid-3130,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed

Νέα & Δράσεις

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Προς : Όλα τα μέλη του Κοινωνικού Συλλόγου «ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ»

                       

ΘΕΜΑ:           Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωνικού συλλόγου «ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ», δια του Προέδρου του, Κωνσταντίνου Τοπαλούδη, σε εφαρμογή του άρθρου 8 του ισχύοντος καταστατικού και με την υπ’ αριθμό 21 απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 16-2-2020,

Σ υ γ κ α λ ε ί

τα μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, την Κυριακή 14 Ιουνίου 2020, στα γραφεία του Σωματείου, Μιαούλη αρ. 4, Πλαγιάρι Δήμου Θέρμης και ώρα ενάρξεως την 11:00 π.μ. 

  

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

 • Παρουσίαση έκθεσης οικονομικών πεπραγμένων 2019 και έγκρισης χρήσης οικονομικού έτους 2019 από την Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Ανασκόπηση των δράσεων του 2019.
 • Παρουσίαση του προτεινόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο προγράμματος και σχεδιασμού δράσεων τρέχοντος έτους 2020 και του οικονομικού προϋπολογισμού αυτού.
 • Εισήγηση ΔΣ τροποποιήσεων καταστατικού.
 • Κάθε άλλο θέμα-πρόταση που ήθελε συζητηθεί από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. 

  Τα μέλη μας καλούνται να προτείνουν και να απευθύνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου μας (Email:info@dentrozois.orgθέματα συζήτησηςμέχρι και την Παρασκευή 12-6-2020, ώστε να συμπεριληφθούν στην προς συζήτηση και ψήφιση θεματολογία.

  Επίσης, την ημέρα της Συνέλευσης, για την ταχύτητα της διαδικασίας και την διευκόλυνση λήψης αποφάσεων και της ψηφοφορίας, όσοι προτείνουν θέματα προς συζήτηση, καλούνται να παρουσιάσουν τις απόψεις τους σύντομα και κατά το δυνατόν εμπεριστατωμένα ως προς τον τρόπο υλοποίησής τους, ώστε να μπορεί να σχηματίσει άποψη και να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

   
  Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 2/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, δηλαδή που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό. Επίσης, δυνάμει του Καταστατικού του Σωματείου, κάθε μέλος του Συλλόγου δύναται με έγγραφη εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει μέχρι τρία (3) μέλη στη Γενική Συνέλευση. Ακολουθεί παρακάτω κείμενο της εξουσιοδοτήσεως.

  Επειδή τα θέματα της Ημερήσια Διάταξης της συνέλευσης είναι μεγίστης σπουδαιότητας για τη λειτουργία του Συλλόγου μας, σας προτρέπουμε να είστε όλοι παρόντες ως έμπρακτη απόδειξη της κουλτούρας συλλογικότητας, κοινωνικής αλληλεγγύης και συνεργατικότητας που διακρίνει τα μέλη μας.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 21 / 06 / 2020, στον ίδιο χώρο, με την ίδια απαρτία και ώρα έναρξης.
 

Θεσσαλονίκη, 4 Ιουνίου 2020
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίιου
 
Τοπαλούδης Κων/νος

  

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα ………………………………… που είμαι ταμιακώς τακτοποιημένο μέλος του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ», δίνω σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού την εντολή και πληρεξουσιότητα στον / στην ……………………………………………….. …………………………………………………………..……………………………………………………… να με εκπροσωπήσει με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ως άνω Σωματείου, την 14 Ιουνίου 2020, ημέρα Κυριακή, στα γραφεία του Σωματείου, Μιαούλη αρ. 4, Πλαγιάρι Δήμου Θέρμης και με ώρα ενάρξεως την 11:00 π.μ,  για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που εγγράφως μου κοινοποιήθηκαν με την από 04-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Θεσσαλονίκη,…./…../2020
Ο/Η εντολέας